REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Usług prowadzonej przez Michała Omernika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NETHERSTORM MICHAŁ OMERNIK z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 1 Definicje

1. Cennik - oznacza zestawienie cen Usług dla numerów telefonów za pośrednictwem których można skorzystać z Usług, dostępne pod adresem https://mclist.pl.

2. Klient - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Usług.

4. Sprzedawca - oznacza Michała Omernika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NETHERSTORM MICHAŁ OMERNIK z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), ul. Czynszowa 5, NIP: 7712890011, REGON: 366763332.

5. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe prowadzone przez Sprzedawcę, działające w domenie https://mclist.pl.

6. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

7. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Usługi zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

8. Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę, tj. nadanie statusu VIP serwerowi Klienta na Stronie Internetowej.

§ 2 Usługi

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Odpłatnego promowania serwera na Stronie Internetowej.

2. Celem skorzystania z Usługi, Klient powinien posiadać Konto Klienta, aktywny numer telefonu komórkowego z możliwością wysyłki wiadomości SMS o podwyższonej opłacie (Premium SMS). Do jednorazowego skorzystania z Usługi wymagane jest wysłanie jednej wiadomości SMS na wybrany przez Klienta numer telefonu spośród numerów wskazanych w Cenniku lub dokonania jednego przelewu, co wiążę się z poniesieniem jednorazowej opłaty, której wysokość wskazana jest każdorazowo obok dane usługi.

3. Klient jest odpowiedzialny za poprawność treści, które przesyła w wiadomościach SMS celem skorzystania z Usług.

4. W toku zawierania umowy na świadczenie Usług, Klient może złożyć wyraźne oświadczenie z żądaniem by Sprzedawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 3 Płatność i realizacja zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej stanowią ofertę Sprzedawcy zawarcia Umowy sprzedaży Usługi.

2. Klient może przyjąć ofertę Sprzedawcy przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny wysyłając wiadomość SMS o określonej treści na wskazany przez Sprzedawcę numer telefonu bądź dokonując przelewu za pośrednictwem operatora szybkich płatności RushPay.pl. Przy każdej Usłudze prezentowanej na Stronie Internetowej zamieszczone są numery telefonu, pod który Klient wysyła wiadomość SMS w celu zakupu Usługi oraz określona jest treść tej wiadomości, którą Klient zobowiązany jest wysłać aby skutecznie przyjąć ofertę Sprzedawcy. Informacje te zawarte są również w Cenniku.

3. Sprzedawca, po przyjęciu oferty przez Klienta wysyła do Klienta zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem zawarcia oraz realizacji Umowy sprzedaży.

4. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.

5. Zamówione Usługi są przez Sprzedawcę niezwłocznie aktywowane w ramach Konta Klienta po przyjęciu przez Klienta oferty Sprzedawcy, zgodnie z §3 ust. 2.

§ 4 Reklamacje

1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją Umowy sprzedaży. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Nick oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Usługobiorca wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi a w szczególności na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.